Tibbetts Coffee House

ร้าน Tibbetts Coffee House

Tibbetts Coffee House เป็นร้านกาแฟที่มีการดัดแปลงพื้นที่บ้านของเจ้าของร้านเองเป็นร้านกาแฟแบบบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมาย และเอกลักษณ์ด้วยบ้านไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่น่านั่งม READ MORE