ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย

หรือเรียกกันว่า วัดแขก เป็นสถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงรูปปั้นต่างๆ มากมายตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย

“หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เป็นสถานที่ที่มีเทวรูป พระพุทธรูปในปางขนาดต่างๆ จากแดนสวรรค์และนรก ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้ งานปั้นอันใหญ่โตอลังการนี้ ส่วนใหญ่แล้วเทวาลัยต่างๆ จะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ตามตำนานความเชื่อใน พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ แต่ก็มีงานประติมากรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณ หรือนิทานพื้นบ้าน นำมาจัดแสดงไว้เช่นกัน โดยที่บริเวณฐานของเทวาลัยเหล่านี้จะมีคำอธิบายเป็น “ภาษาไทยอีสาน” และ “ภาษาไทยภาคกลาง” บอกเล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ สลักเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน หลายคนที่มาเที่ยวชมที่นี่บอกว่า เหมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกสวรรค์ รวมหลายศาสนา ซึ่งการได้อ่านพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพปั้นเหล่านี้ ช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวในบาปกรรม ปัจจุบันอยู่ในความดูและของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย